Provozování vleček

CO SI POD TÍMTO POJMEM PŘEDSTAVIT?

Zejména povinnost vlastníka železniční dráhy – vlečky zajistit její provozování dle § 20 – 22 zákona o dráhách 266/1994 Sb. Zákon je k dispozici ke stažení zde.

TO ZAHRNUJE

 1. provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy podle pravidel pro provozování dráhy a úředního povolení,
 2. vydat ke dni zahájení provozování dráhy vnitřní předpis o provozování dráhy a o odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a způsobu jejich ověřování včetně systému pravidelného školení,
 3. zajistit, aby provozování dráhy prováděly osoby, které jsou zdravotně a odborně způsobilé,
 4. provozovat určené technické zařízení (např. lokomotivy) jen s platným průkazem způsobilosti a v technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti,
 5.  zajistit dopravcům přístup ke službám poskytovaným provozovatelem dráhy způsobem, který vylučuje zvýhodnění některého z dopravců. Rozsah služeb poskytovaných provozovatelem dráhy stanoví prováděcí právní předpis.

Odborná způsobilost

Zásadní problém, který často neumožnuje vlastníkům provozovat si vlastní vlečku je zejména odborná způsobilost. Společnost, která chce provozovat vlečku, musí mít ve statutárním orgánu alespoň jednu osobu, která má praxi v oboru řízení dráhy minimálně 5 let a současně minimálně ÚSO vzdělání technického, dopravního nebo ekonomického zaměření. V případě vysokoškolského vzdělání postačí 3 roky praxe, ale vzdělání musí být opět technického, dopravního, ekonomického zaměření nebo zde i právního zaměření.

Pokud tedy vlastníte vlečku a nemáte osobu odborně způsobilou a/nebo se nechcete pouštět do rozboru nejen tohoto zákona, ale i dalších vyhlášek a právních předpisů, tak nás neváhejte oslovit. Snížíte své náklady na minimum.

Kontrolní činnost

Drážní úřad provádí namátkové kontroly vlastníků vleček a zjišťuje, zda nedochází k porušování právních předpisů. Z toho důvodu důrazně upozorňujeme na zajištění provozovatele a plnění příslušných povinností, protože Drážní úřad může udělit sankci až do výše 10 000 000 Kč.

Základní povinnosti provozovatele dráhy

 1. provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy podle pravidel pro provozování dráhy a úředního povolení,
 2. vydat ke dni zahájení provozování dráhy vnitřní předpis o provozování dráhy a o odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a způsobu jejich ověřování včetně systému pravidelného školení,
 3. zajistit, aby provozování dráhy prováděly osoby, které jsou zdravotně a odborně způsobilé,
 4. provozovat určené technické zařízení (např. lokomotivy) jen s platným průkazem způsobilosti a v technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti,
 5.  zajistit dopravcům přístup ke službám poskytovaným provozovatelem dráhy způsobem, který vylučuje zvýhodnění některého z dopravců. Rozsah služeb poskytovaných provozovatelem dráhy stanoví prováděcí právní předpis.

Další povinnosti provozovatele jsou dány těmito základními právními předpisy

266/1994 Sb. Zákon o dráhách

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah

177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah

16/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

100/1995 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

376/2006 Sb. Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

Zajišťujeme kompletní služby, starost o vlečku můžete přenechat nám

Kromě splnění zákonných povinností Vám můžeme nabídnout také tyto činnosti:

 • Údržba vlečky (například odstraňování porostu, křovin a dřevin, včetně vyřízení žádostí na odboru životního prostředí místně příslušné obce)
 • Oprava, obnova či dodání chybějících součástí vlečky (např. doplnění návěstidel, zabezpečovacích zařízení apod.)
 • Stavební činnost na vlečce (např. opravy železničního svršku a spodku, výměny výhybek, kolejových polí i jejich částí, pražců, kolejnic atd.)

Z důvodu značného počtu zakázek v tomto odvětví doporučujeme nás kontaktovat s dostatečným předstihem (min. 3 – 6 měsíců)

Nejste si jisti, které řešení vyhovuje potřebám vaší firmy?