Bezpečnostní poradce RID (železniční doprava)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Železniční přeprava nebezpečných věcí se řídí Řádem RID, jehož celé znění si můžete stáhnout v sekci Ke stažení. Bohužel orientace v tomto předpisu je poměrně složitá, takže doporučujeme nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přes kontaktní formulář a my Vám poskytneme veškeré relevantní informace, které se týkají Vaší konkrétní situace.

Ušetřete si čas a peníze samostudiem předpisu. Mnoho společností ať již z řad našich zákazníků či pouze těch, které nás požádali o radu, později uvedlo, že se snažili pochopit tuto problematiku z Internetu, ale kdyby nás rovnou kontaktovali, tak by si VÝRAZNĚ snížili náklady na nulu či malou částku v porovnání s vynaloženým úsilím.

Následně je vhodné provést alespoň základní školení či konzultaci.

Nastavíme Vám systém na míru, kterým minimalizujete riziko vzniku porušení Řádu RID

Nezaměřujeme se pouze na některé nebezpečné věci, typicky benzín a nafta, protože jsou nejčastěji přepravované. Díky rozsáhlému portfoliu zákazníků umíme posoudit veškeré požadavky, se kterými se můžete v této oblasti setkat.

Činnosti bezpečnostního poradce jsou dané v tomto minimálním rozsahu

Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností podniku usnadnit provádění činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem.

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

 

 • dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí;
 • radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;
 • připravit výroční zprávu pro vedení svého podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Takové výroční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost.

Poradce má rovněž za povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotčeným činnostem podniku:

 • postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě;
 • postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;
 • postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí;
 • vlastní školení zaměstnanců podniku, včetně školení o změnách předpisů, a vedení záznamů o takovém školení;
 • uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;
 • analýzy a, pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných události nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;
 • uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů;
 • dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob;
 • ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny;
 • zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí;
 • uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy;
 • uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro nakládku a vykládku; 
 • existenci bezpečnostního plánu.

Nejste si jisti, které řešení vyhovuje potřebám vaší firmy?