Poradce ADR (silniční doprava)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Silniční přeprava nebezpečných věcí se řídí Dohodou ADR, jejíž celé znění si můžete stáhnout v sekci  Ke stažení. Bohužel orientace v tomto předpisu je poměrně složitá, takže doporučujeme nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přes kontaktní formulář a my Vám poskytneme veškeré relevantní informace, které se týkají Vaší konkrétní situace.

Ušetřete si čas a peníze samostudiem Dohody ADR. Mnoho společností, ať již z řad našich zákazníků či pouze těch, které nás požádali o radu, později uvedlo, že se snažili pochopit tuto problematiku z Internetu, ale kdyby nás rovnou kontaktovali, tak by si VÝRAZNĚ snížili náklady na nulu či malou částku v porovnání s vynaloženým úsilím.

Následně je vhodné provést alespoň základní školení či konzultaci.

Nastavíme Vám systém, kterým minimalizujete riziko vzniku porušení Dohody ADR

Nezaměřujeme se pouze na některé nebezpečné věci, typicky benzín a nafta, protože jsou nejčastěji přepravované. Díky rozsáhlému portfoliu zákazníků umíme posoudit veškeré požadavky, se kterými se můžete v této oblasti setkat.

Činnosti bezpečnostního poradce jsou

Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem.

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

 • dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí;
 • radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;
 • připravit výroční zprávu pro vedení svého podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Takové výroční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost.

Poradce má rovněž za povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotčeným činnostem podniku:

 • postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě;
 • postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;
 • postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí;
 • vlastní školení zaměstnanců podniku, včetně školení o změnách předpisů, a vedení záznamů o takovém školení;
 • uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;
 • analýzy a, pokud je to potřebné, vypracování zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných události nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;
 • uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů;
 • dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob;
 • ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny;
 • zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí;
 • uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy;
 • uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro nakládku a vykládku;
 • existenci bezpečnostního plánu.

Nejste si jisti, které řešení vyhovuje potřebám vaší firmy?